22 kwietnia 2020

KSIĄŻKA i BIBLIOTEKA

KSIĄŻKA,to dokument graficzny (znaki pisma oraz inne symbole, obrazy) głównie w postaci kodeksu, o określonej liczbie stron, zawierający utrwaloną myśl ludzką.
Na pojęcie książki składają się zmieniające się w rozwoju historycznym:
– forma materialna (kształtowana przez materiały i narzędzia pisarskie użyte do jej tworzenia),
– zapis graficzny (rękopiśmiennie lub mechanicznie, współcześnie głównie metodami poligraficznymi utrwalone znaki umowne, m.in. znaki pisma, obrazy),
– treść tego zapisu,
– pełnione przez książki funkcje (głównie przez treść warunkowane).
Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/

Biblioteka (gr. βιβλιοθήκη bibliotheke; βιβλίον biblion – książka, θήκη thēkē – zbiornik) – instytucja, która pełni określone funkcje społeczne (badawcze, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne) przez planowe gromadzenie, opracowanie, przechowywanie  i udostępnianie zbiorów oraz informowanie o nich; potocznie także pomieszczenie dla książek (budynek, pomieszczenie lub mebel zawierający zbiory biblioteczne) i księgozbiór.
Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. W Polsce biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.
Materiały biblioteczne to zbiór dokumentów, które są gromadzone, przechowywane i udostępniane w bibliotekach. Klasyczne zbiory biblioteczne są mocno związane z nośnikami fizycznymi. Materiały dostępne w postaci cyfrowej są gromadzone i udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych.
Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/biblioteka;4010964.html; https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka


MYŚLI, CYTATY, AFORYZMY, PRZYSŁOWIA o KSIĄŻCE i BIBLIOTECE


 

Skip to content