20 lutego 2023

Projekt „Równe Szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu”

Projekt „Równe Szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu” nr RPLD.11.01.01-10-0029/21

*
Harmonogram realizacji zajęć Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu w ramach projektu „Równe szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu” (kwiecień – czerwiec)

*
Harmonogram realizacji zajęć Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu w ramach projektu „Równe szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu” (październik – marzec)

*
Link do rekrutacji dla rodziców:
https://admin.asystentefs.pl/guest/form/965fcec126791db395a537edc1623462a2d63e7f

Prosimy o zapoznanie się z umową dla rodziców dzieci uczestniczących w projekcie. Umowę, po wypełnieniu formularza, będziecie Państwo podpisywać w placówce.
Umowa uczestnictwa dziecka w projekcie.
*
Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu „Równe Szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11: Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie 11.01. Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 11.01.01. Edukacja przedszkolna, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2022 r. do 30.06.2023r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Zgierz. 

Celem głównym jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu poprzez dostosowanie min. 20 miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 20 dzieciom z niepełnosprawnością (2 dziewczynki i 18 chłopców) udział w wychowaniu przedszkolnym oraz zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej przez min. 90 % z 249 dzieci w wieku przedszkolnym , w tym 123 dziewczynek i 126 chłopców, nabycie umiejętności i kompetencji przez min. 90 % z 37 nauczycielek (37 K) w okresie 01.07.2022-30.06.2023.

Działania w projekcie:

  • Dostosowanie miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
  • Kursy dla nauczycieli
  • Zajęcia dla dzieci z kompetencji cyfrowych i matematycznych
  • Zajęcia z kompetencji z zakresu rozwiązywania problemów, pracy w grupie i posługiwania się językiem obcym.

Rezultaty:
– Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 34
– Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w projekcie – 20
– Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 249
– Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 37

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie projektu, który wraz z dokumentami rekrutacyjnymi dostępny jest na poniższej stronie internetowej oraz w Biurze Projektu, a także siedzibie każdego z 3  objętych programem Przedszkoli:
– Miejskie Przedszkole nr 2 im. Wandy Chotomskiej;
– Miejskie Przedszkole nr 3 – integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu;
– Oddziały przedszkolne  w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.

Wartość projektu: 567 126,38 zł
Dofinansowanie projektu z EFS: 482 046,38 zł
Wkład własny miasta Zgierz: 85 080,00 zł


Dzięki projektowi „Równe szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu” wzbogaciliśmy swoją bazę dydaktyczną o „magiczny dywan”, tablicę multimedialną i sprzęt muzyczny. Dzięki tym pomocom nauka staje się ciekawsza i skuteczniejsza dla każdego ucznia bez względu na wiek.

Kursy, realizowane w ramach projektu „Równe szanse”:

  1.  Kodowanie na poziomie przedszkola;
  2. Terapia Ręki;
  3. Sensoplastyka

 

Skip to content