16 kwietnia 2019

Integracja

  Aby zapewnić dzieciom niepełnosprawnym prawo do korzystania z powszechnie obowiązujących form kształcenia, a rodzicom możliwość korzystania z prawa do swobodnego wyboru drogi edukacyjnej dla swojego dziecka utworzono w naszej szkole z dniem 1 września 2000r. oddziały integracyjne. W roku szkolnym 2000/2001 naukę rozpoczęli uczniowie w 4 klasach pierwszych w tym 2 klasach integracyjnych, do których uczęszczało 10 dzieci niepełnosprawnych.
Organizacja placówki w roku szkolnym 2017/2018 obejmuje 11 oddziałów integracyjnych, w których uczą się uczniowie niepełnosprawni.
Każdy oddział integracyjny liczy do 20 uczniów, w tym 4 – 6 dzieci niepełnosprawnych. Do naszej szkoły uczęszczają dzieci z deficytami rozwojowymi, umysłowymi, emocjonalnymi i ruchowymi.
Podstawą przyjęcia dzieci do klas integracyjnych jest skierowanie na podstawie orzeczenia specjalistycznego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi. Kwalifikacja dzieci w szkole dokonywana jest przez zespół w składzie: dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog i przedstawiciele rady pedagogicznej, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie danego zespołu klasowego.
W klasach integracyjnych pracuje jednocześnie dwóch pedagogów: nauczyciel prowadzący i nauczyciel wspierający rozwój dziecka. Zadaniem nauczyciela wspierającego jest dostosowanie metod pracy do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka niepełnosprawnego, prowadzenie bądź organizowanie różnego rodzaju form pomocy psychologicznej oraz zajęć rewalidacyjnych. Działania obu pedagogów wzajemnie się uzupełniają i wpływają korzystnie na zaspokojenie potrzeb wszystkich uczniów w klasie. Integracja zakłada, że treści programowe wbudowane są w indywidualne programy terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, które konstruuje się w oparciu o diagnozę funkcjonalną dziecka, badania i obserwacje psychologiczne, pedagogiczne i medyczne oraz wywiad z rodzicami.
Pracę dydaktyczno – wychowawczą w naszej szkole opieramy na podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz innowacji pedagogicznej z wykorzystaniem metod wspierających rozwój dziecka, zarówno bardzo zdolnego, jak i mającego trudności poznawcze oraz na wieloprofilowym usprawnieniu obejmującym zajęcia : logopedii, rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej oraz rewalidacji indywidualnej. Na początku każdego roku szkolnego ustalamy program nauczania i terapii dla każdej klasy. Uwzględnia on zespołowe i indywidualne potrzeby dzieci. Prowadzimy dokumentację obserwacji, diagnozy i przebiegu pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Wykorzystujemy metody i formy pracy z dzieckiem, m.in.:

 „Metoda Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne,
 elementy programu edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 elementy programu rozwijającego percepcję wzrokową M.Frostig,
 elementy „Integracji polisensorycznej SI”,
 próby do diagnozy i syntezy słuchowej wyrazów,
 próby do diagnozy zdolności grafomotorycznych.

Duże znaczenie dla przebiegu i efektywności pracy dydaktyczno – wychowawczej mają konkursy, wycieczki, uroczystości szkolne i klasowe, które sprzyjają współdziałaniu z rodzicami oraz integracji szkoły z szerszym środowiskiem.
Corocznie bierzemy udział w obchodach „Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną”. W ramach tego przedsięwzięcia przygotowujemy stoisko naszej szkoły, gdzie prezentujemy prace plastyczne uczniów oraz umiejętności aktorskie dzieci z klas integracyjnych.
Corocznie organizowany jest w naszej szkole MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INTEGRACYJNY „SPOTKAJMY SIĘ”, podczas którego gościmy uczniów ze szkól z powiatu zgierskiego oraz gości. W tym roku szkolnym gościliśmy Panią Prezydent Miasta Zgierza Iwonę Wieczorek, Starostę p. Wojciecha Budziarskiego oraz przewodnicząca PTD p. Teresa Wejner-Jaworską oraz p. Dorotę Miązek.

Uczestniczymy również w takich imprezach, jak :
 spotkania teatralne i muzyczne,
 spotkania i uroczystości z udziałem społeczności szkolnej, rodziców
i władz miasta,
 Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki,
 jasełka,
 Szkolne Pikniki Rodzinne
 integracyjne spotkania wigilijne,
 Dzień Otwarty.

Bardzo istotnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania ucznia w zespole integracyjnym jest pogłębianie współpracy z rodzicami, dlatego staramy się ją stale rozwijać.
Obejmuje ona:
– motywowanie rodziców do akceptacji dzieci i podjęcia działań rozpoznawczych,
– wymianę doświadczeń i informacji,
– współuczestnictwo w realizowaniu zadań szkoły.
Staramy się pomagać w rozpoznawaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów wychowawczych, jak i wdrażać do czynnego procesu edukacji. Służą temu cykle spotkań z rodzicami, zespoły konsultacyjne oraz zajęcia dla rodziców.
Wszystkie dzieci, zarówno niepełnosprawne, jak i zdrowe, objęte są opieką pedagoga szkolnego,psychologa i logopedy, którzy prowadzą ścisłą współpracę z nauczycielami klas integracyjnych.
Prowadzone działania, ciągłe rozpoznawanie i analiza środowiska lokalnego miasta, wskazują na jego duże zapotrzebowanie na nauczanie dzieci z deficytami rozwojowymi w klasach integracyjnych na terenie szkoły ogólnodostępnej.

Skip to content