20 września 2019

Nauczyciele

Harmonogram pracy szkoły 2023/2024 (budynek przy ul. J. Piłsudskiego 1).
Regulamin Rady Pedagogicznej
Wniosek o dopuszczenie podręcznika.
Zestaw podręczników klasa IV.
Zestaw podręczników klasa V.
Zestaw podręczników klasa VI.
Dokumentacja spotkań ZESPOŁU i działań członków zespołu wynikających z planu pracy zespołu.
Plan pracy zespołu przedmiotowego 
Analiza i ocena pracy zespołu przedmiotowego (12.06.23)
Protokół ze spotkania nauczycieli w sprawie oceny efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej za I (II) półrocze roku szkolnego 20……/20…….
Arkusz analizy nauczyciela przedszkola za rok szkolny …
WYNIKI KLASYFIKACJI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE/ZA ROK SZKOLNY – protokół klas 1-3 (zmieniony 04.01.2023)
PROTOKÓŁ KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ klasy 4-8 (zmieniony 05.01.2023)
Analiza i ocena realizacji planu działań wychowawcy klasy (12.06.23)
Wyniki rozpoznania potrzeb wychowawczo-opiekuńczych – tabelka (12.06.23)
Informacja o terminie egzaminu poprawkowego.
Informacja o pracy nauczyciela (12.06.23)
Karta wycieczki.
Propozycje ocen przedmiotowych na koniec roku.
Sukcesy indywidualne uczniów.
Zagrożenia oceną negatywną /niedostateczną/ z przedmiotu.
Deklaracja rodziców na zajęcia rewalidacji 
IPET 1 – 3
IPET 4 – 6
IPET aneks
Ocena skuteczności podjętych działań rewalidacyjnych.
Sprawozdanie z realizacji rewalidacji (12.06.23)
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. (07.06.2023)
Dostosowanie – klasy 4-6 – tabela
Dostosowanie – klasy 1-3 – tabela
Sprawozdanie z pracy pedagoga/psychologa szkolnego/pedagoga specjalnego (12.06.23)
Sprawozdanie z realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (12.06.23)
Sprawozdanie – biblioteka szkolna (12.06,23)
Sprawozdanie z pracy kół, organizacji uczniowskich, zajęć pozalekcyjnych i innych działań (12.06.23)
Sprawozdanie z realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzonej  w ramach Centrum (12.06.23)
Skip to content