17 kwietnia 2019

Rekrutacja do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2020/2021

 

OŚWIADCZENIE


Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że:

  • w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych
    i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

Listy będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie danego przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz na stronach internetowych tych jednostek;

  • zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego zobowiązani są do potwierdzenia woli
    przyjęcia dziecka w terminie od 7 kwietnia 2020 r. od godz. 8.00 do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 17.00.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu pandemii COVID-19, potwierdzanie woli powinno odbywać się drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila do placówki, która zakwalifikowała dziecko następującej treści:

„Potwierdzam wolę przyjęcia do Miejskiego Przedszkola nr …………. w Zgierzu/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr ……….. w Zgierzu mojego syna/córki ………………………………………………………………………………………, nr PESEL ……………………………. zam. w …………………………………………. . Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów”.

Rodzice /prawni opiekunowie którzy nie korzystają z komputera i Internetu potwierdzają wolę przyjęcia dziecka poprzez kontakt telefoniczny z placówką, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Prosimy Państwa o dokładne sprawdzanie, do której placówki dziecko zostało zakwalifikowane oraz zachowanie terminu, o którym mowa wyżej.
Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

Szanowni Państwo.
Przypominamy, że w dniu 16 marca 2020 r. o godz. 17.00 kończy się etap rejestracji kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021. W wyżej podanym terminie i czasie należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wniosek w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Brak wyżej wymienionego wniosku wraz z załącznikami skutkuje jego odrzuceniem.

1. ZGŁOSZENIE DO OBWODOWEJ Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu
na rok  szkolny 2020/2021

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok  szkolny 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu podaje do wiadomości terminy rekrutacji do klas pierwszych na nowy rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy określa zarządzenie Nr 18/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021.

Kryteria określa uchwała Nr XIII/167/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy określa zarządzenie Nr 27/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29.01.2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2020/2021.

Kryteria określa uchwała Nr XXX/370/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

 

Skip to content