16 kwietnia 2019

Ogłoszenia

Oferty ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2020/2021:

OBIADY
Nr konta, na który należy wpłacić obiady:
Bank Spółdzielczy w Zgierzu 10 8783 0004 0021 6414 2000 0003

w tytule wpłat należy wpisać: wpłata za obiady za miesiąc …………., imię i nazwisko ucznia, klasa
koszt obiadu – 4,50 zł
Opłatę za obiady  należy wpłacać  do 10 każdego miesiąca (za wrzesień do 20 września).

INFORMACJA dla Rodziców.

LISTA KONTROLNA GOTOWOŚCI do rozpoczęcia pracy.

STRATEGIA PRZYGOTOWANIA I ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii covid-19.

JAK PRAWIDŁOWO ZAŁOŻYĆ I ZDJĄĆ RĘKAWICE – plakat.

OŚWIADCZENIE rodzica – pomiar temperatury dziecka

KARTA INFORMACYJNA ucznia

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19w związku z organizacją zajęć w szkole i oddziałach przedszkolnych  w budynkach przy ul. Piłsudskiego 1 i ul. Musierowicza 2.


Informacja dla Rodziców uczniów klas VII i VIII:

Szanowni Państwo!
Informujemy, że harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w SP 1 w budynku przy ul. A. Musierowicza 2 jest umieszczony na stronie szkoły
http://www.gim1.miasto.zgierz.pl/


Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021:

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

1 września 2020 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021.

Naszym nadrzędnym celem jest  zapewnienie jak najlepszych, a przede wszystkim bezpiecznych warunków dla dzieci i wszystkich pracowników szkoły w okresie trwającej nadal pandemii  COVID – 19.  Dlatego też, inaczej niż do tej pory, nie będzie uroczystego spotkania rozpoczynającego rok szkolny, wszystkich uczniów i rodziców. Odbędą się jedynie spotkania uczniów z wychowawcami według następującego planu wchodzenia do szkoły i wychodzenia z niej oraz harmonogramu  godzinowego:

8.00wejście od Placu Stu Straconych  dla Rodziców z dziećmi  z grup przedszkolnych 3, 4, 5-latków
– spotkanie 3,4-latków z wychowawcami w świetlicy szkolnej (część za segmentem); 
– grupa 5-latków – świetlica ogólna;

8.00 – wejście od Placu Stu Straconych dla dzieci z grupy „0”, następnie wejście do szkoły  i wyjście przez drzwi ewakuacyjne przy VIR – spotkanie w sali zabaw;

8.15 – wejście od Placu Stu Straconych dla Rodziców i uczniów klas pierwszych  – spotkanie z wychowawcami w klasach (zebranie organizacyjne);

8.15 – wejście i wyjście od strony boiska szkolnego dla uczniów klas czwartych i ich Rodziców – spotkanie z wychowawcami w klasach (zebranie organizacyjne).

UWAGA!

UCZNIOWIE KLAS II – VI  WCHODZĄ NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI SAMODZIELNIE!

KLASY DRUGIE I TRZECIE: wejście od strony ul. J. Piłsudskiego, wyjście przez teren boiska szkolnego:

8.15 – II A

8.30 – II B

8.45 – II C

9.00 – III A

9.15 – III B

9.30 – III C

KLASY PIĄTE I SZÓSTE: wejście od strony ul. J. Piłsudskiego, wyjście przez drzwi ewakuacyjne na pawilonie klas starszych na dziedziniec szkolny, a następnie na Plac Stu Straconych:

8.20 – V A

8.35 – V B

8.50 – VI A

9.05 – VI B

9.20 – VI C

9.35 – VI D

Z uwagi na  sytuację epidemiologiczną prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności i przestrzeganie zasad sanitarnych: zachowanie odległości 1,5 – 2 metry, nie gromadzenia się, wchodzenia rodziców dzieci z grup przedszkolnych, klas  pierwszych i czwartych w maseczkach, dezynfekowanie rąk.

POZOSTAŁYCH RODZICÓW PROSIMY O NIEWCHODZENIE NA TEREN SZKOŁY – DZIĘKUJEMY ZA WYROZUMIAŁOŚĆ!


Organizacja pracy szkoły od dnia 02.09.2020 r.:

Od 2 września 2020 r.  dla uczniów klas I – VI szkoła jest czynna od godz. 7.45.

Prosimy o nieprzychodzenie  i nieprzyprowadzanie dzieci przed wyżej wymienioną godziną.

 1. Grupy przedszkolne i uczniowie klas pierwszych – wchodzą i wychodzą wejściem od ul. J. Piłsudskiego.
 2. Uczniowie klas drugich i trzecich – wchodzą i wychodzą po skończonych zajęciach od strony boiska szkolnego.
 3. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych – wchodzą i wychodzą wejściem głównym od Placu Stu Straconych.

Dzieci zmieniają obuwie po wejściu na teren szkoły, natomiast okrycia wierzchnie zabierają do swoich klas. Każdy oddział ma  lekcje ( z wyjątkiem informatyki i w – f)  w jednej sali:

    1. pawilon klas młodszych:

sala 10 – grupa przedszkolna 3,4-latków,

sala 11 – kl. III A,

sala 12  – kl. II B,

sala 13 – kl.  I A,

sala 14 –  kl. I C,

sala 15 –  kl. I B,

sala 16 – kl.  II A,

sala 17 – kl. III C,

sala 18 – kl. III B

sala 19 – grupa przedszkolna 5-latków,

sala 20 – grupa 0

    1. pawilon klas starszych:

sala 1 – kl. VI D

sala 2 – kl. IV C

sala 3 – kl. VI C

sala 4 – kl.  V A

sala 5 – kl. IV A

sala 6 – kl. V B

sala 7 – kl. VI A

sala 8 – kl. VI B

sala 9 – kl. II C

pracownia przyrodnicza – kl. IV B

Przedstawiony wyżej plan rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 i harmonogram zajęć dydaktycznych od dnia 02.09.2020 uwzględnia stan na dzień 26.08.2020r.

Dyrekcja szkoły zastrzega możliwość zmian w zależności od bieżących komunikatów przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia  i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prosimy o systematyczne sprawdzania ewentualnych zmian zamieszczonych na stronie internetowej szkoły i Facebook.


Harmonogram zebrań  z Rodzicami (bez obecności dzieci) uczniów klas II, III, V, VI w dniu 02.09.2020 r.:

Klasa II a  – sala nr 16 – godzina  16.30

Klasa II b  – sala nr 11 – godzina  16.30

Klasa II c  – sala nr  9 – godzina  16.30

Klasa III a  – sala nr 13 – godzina  16.30

Klasa III b  – sala nr 19 – godzina  16.30

Klasa III c  – sala nr 20 – godzina  16.30

Rodzice uczniów klas II i III wchodzą wejściem ewakuacyjnym od ul. Pieczyraka, wychodzą wyjściem ewakuacyjnym od strony ul. Pieczyraka lub od strony boiska szkolnego.

Klasa V a  – sala nr  5 – godzina  17.30

Klasa V b  – pracownia przyrodnicza  – godzina  17.30

Klasa VI a  – sala nr 8 – godzina  17.30

Klasa VI b  – pracownia plastyczna – godzina  17.30

Klasa VI c   – sala techniczna – godzina  17.30

Klasa VI d  – sala nr 1 – godzina  17.30

Rodzice uczniów  klas V, VI wchodzą: wejście od strony ul. J. Piłsudskiego wyjście: drzwiami ewakuacyjnymi przez dziedziniec

Z uwagi na  sytuację epidemiologiczną prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności i przestrzeganie zasad sanitarnych: zachowanie odległości 1,5 – 2 metry, nie gromadzenia się, wchodzenia  w maseczkach, dezynfekowanie rąk.Komunikat dot. konsultacji od 1 czerwca br. dla uczniów klas IV – VII.

https://www.miasto.zgierz.pl/pl/content/komunikat-dot-zajec-w-zgierskich-szkolach-od-1-czerwca


KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

W związku z możliwością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych/konsultacji od 25 maja 2020 r. zostały opracowane Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.
Opracowane procedury opierają się na wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia i zostały dostosowane do warunków w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.

Proszę o zapoznanie się z procedurami i wypełnienie oświadczeń
Dokumenty dostępne poniżej.

Z poważaniem
Dorota Korczak
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
w Zgierzu

Dokumenty dot. organizacji zajęć rewalidacyjnych/konsultacji w szkole:
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
DEKLARACJA rodzica
ZGODA rodzica
OŚWIADCZENIE dot. przeprowadzenia rewalidacji na terenie szkoły


Komunikat
Od dnia 25 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu przygotowała dla przedszkolaków 12 miejsc.


Dokumenty do pobrania (dla uczniów klas 1-3) :
DEKLARACJA RODZICA
OŚWIADCZENIE o udziale  dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych (kl. 1-3)
ZGODA na pomiar temperatury ciała dziecka
OŚWIADCZENIE dot. przeprowadzenia rewalidacji na terenie szkoły

Komunikat Prezydenta Miasta Zgierza
w sprawie harmonogramu pracy przedszkoli i szkół od dnia 25 maja 2020.

Komunikat z dnia 19 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz szkół podstawowych Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorami podjął decyzję o przywróceniu od dnia 25 maja br. w zgierskich szkołach podstawowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, możliwość konsultacji indywidualnych lub w małych grupach z nauczycielami na terenie szkoły uczniom klas VIII (z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty) oraz maturzystom, możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 25 maja 2020r. kontynuowane będą działania zapewniające zajęcia opiekuńcze w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Warunkiem skorzystania z w/w zajęć organizowanych przez placówkę od dnia 25 maja 2020r. jest złożenie w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o objęciu dziecka opieką do dnia 21 maja 2020 r do godziny 15:00.

Zgłoszenie skorzystania z konsultacji (uczniowie klas ósmych i maturzyści) lub zajęć rewalidacyjnych, poprzedzone zostaje kontaktem z nauczycielami placówki w celu ustalenia terminu ich realizacji.

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych oraz w oddziałach I-III szkół podstawowych w pierwszej kolejności z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkołach podstawowych mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki przysługuje dzieciom pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki na podstawie wypełnionego i odpisanego  oświadczenia (zgodnego z wzorem obowiązującym w placówce), przesłanego na adres e-mail  placówki lub w inny sposób uzgodniony z dyrektorem.

Link z informacją znajduje się pod adresem:
https://www.facebook.com/MiastoZgierz/photos/a.340952755921094/3399482386734767/?type=3&theater


Dokumenty do pobrania (oddziały przedszkolne) :
KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
DEKLARACJA rodzica
OŚWIADCZENIE o objęcie opieką przedszkolną dziecka
ZGODA na pomiar temperatury ciała dziecka

ZAPEWNIENIE OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ – KOMUNIKAT

Komunikat z dnia 11 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

po analizie Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz 4 maja 2020 r., oraz stopnia przygotowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorami podjął decyzję o zapewnieniu działań opiekuńczych i ponownym otwarciu z dniem 18 maja 2020 r. następujących placówek:

 • Miejskie Przedszkole nr 2 w Zgierzu – 40 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 3 w Zgierzu – 20 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 6 w Zgierzu – 24 miejsca,
 • Miejskie Przedszkole nr 7 w Zgierzu – 12 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu – 10 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 9 w Zgierzu – 11 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 10 w Zgierzu – 24 miejsca,
 • Miejskie Przedszkole nr 12 w Zgierzu – 30 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 13 w Zgierzu – 20 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 14 w Zgierzu – 12 miejsc,
 • Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu – 10 miejsc,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Zgierzu – 12 miejsc,
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu – 12 miejsc,
 • Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu – 11 miejsc,
 • Szkoła Podstawowa nr 12 w Zgierzu – 12 miejsc.

Wyżej podana liczba miejsc, stanowi maksymalną ilość dzieci jaka może zostać przyjęta ze względów organizacyjnych i sanitarnych od dnia 18 maja 2020 roku i może ulegać zmianom.

Warunkiem skorzystania z zajęć opiekuńczych organizowanych przez placówkę,jest złożenie  w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych Oświadczenia o objęcie dziecka opieką przedszkolną do dnia 14 maja 2020 r do godziny  15:00.

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych w pierwszej kolejności z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki przysługuje dzieciom pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki na podstawie wypełnionego i podpisanego  oświadczenia (zgodnego z wzorem obowiązującym w placówce),przesłanego na adres e-mail placówki lub w sposób uzgodniony z dyrektorem.

O kolejnych zmianach w ilości dostępnych miejsc oraz poszerzeniu ilości otwieranych placówek będziecie Państwo na bieżąco informowani z tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem stron internetowych poszczególnych placówek oraz na stronie miasta Zgierza.

OŚWIADCZENIE o objęcie opieką przedszkolną dziecka

ZGODA na pomiar temperatury ciała dzieckaOŚWIADCZENIE


Komunikat Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu


Komunikat z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

Wydział Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza informuje, że:

 • w dniu 6 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

Listy będą podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie danego przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz na stronach internetowych tych jednostek;

 • zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego zobowiązani są do potwierdzenia woli
  przyjęcia dziecka w terminie od 7 kwietnia 2020 r. od godz. 8.00 do 9 kwietnia 2020 r. do godz. 17.00.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu pandemii COVID-19, potwierdzanie woli powinno odbywać się drogą elektroniczną poprzez wysłanie maila do placówki, która zakwalifikowała dziecko następującej treści:

„Potwierdzam wolę przyjęcia do Miejskiego Przedszkola nr …………. w Zgierzu/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr ……….. w Zgierzu mojego syna/córki ………………………………………………………………………………………, nr PESEL ……………………………. zam. w …………………………………………. . Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów”.

Rodzice /prawni opiekunowie którzy nie korzystają z komputera i Internetu potwierdzają wolę przyjęcia dziecka poprzez kontakt telefoniczny z placówką, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Prosimy Państwa o dokładne sprawdzanie, do której placówki dziecko zostało zakwalifikowane oraz zachowanie terminu, o którym mowa wyżej.
Brak potwierdzenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.


ZASADY NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Wydział Edukacji i Młodzieży wszystkie placówki szkolne w Zgierzu zostaną poddane dezynfekcji (ozonowaniu).
W naszej placówce został przewidziany termin 19, 20 marca 2020 r. w związku z tym, w tych dniach szkoła zostanie zamknięta.

Informacje o rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 udzielane będą telefonicznie w poniedziałek t.j 23.03.2020 r.

Szanowni Państwo.
Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od  12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Oznacza to, że:
–  zajęcia w naszej szkole i oddziałach przedszkolnych zostają zawieszone na
2 tygodnie od 12 do 25 marca;
12 i 13 marca to dni, w których w szkole i oddziałach przedszkolnych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze w sytuacji, w której rodzic nie może zapewnić dziecku opieki;
od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca  br. uczniowie nie przychodzą do szkoły i oddziałów przedszkolnych.
W okresie zamknięcia szkoły dzieci powinny przebywać w domu.

Proszę o śledzenie informacji na bieżąco na stronie szkoły i na dzienniku elektronicznym.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajęć-w-szkolach

Rekrutacja do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych przebiega zgodnie z harmonogramem.

WICEDYREKTOR  SZKOŁY
Mariola Małachowska-Kosiorek
Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


UWAGA! Na podstawie zalecenia Wojewody Łódzkiego z dnia 9 marca 2020 wszystkie zorganizowane i niezorganizowane zbiorowe wyjścia typu  kina, teatry, muzea oraz inne wydarzenia  organizowane na terenie placówki (akademie, apele, koncerty) od dnia dzisiejszego  są   o d w o ł a n e.
10 marca 2020 r.

Pismo Wojewody Łódzkiego – do pobrania

Zarządzenie nr 91/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza – do pobrania

Decyzja Nr 30/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza – do pobrania

ULOTKA – Informator pacjenta – do pobrania

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej
dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa oraz plakatu informacyjnego dotyczącego zaleceń oraz schematów postępowań. Oferty ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży na rok szkolny 2019/2020:

. Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA

. Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides

. GENERALI Bezpieczny:    SZKOŁA      PRZEDSZKOLE

. Edu Plus:    OCHRONA z KLASĄ      Pełne informacje Ubezpieczenie EDU PLUS

. „MM” UBEZPIECZENIA & FINANSE:    OFERTA      OFERTA      Pełna informacja

   . InterRisk Prestiż:
NNW Szkolne opcja podstawowa
TABELA NORM SZCZERBKU NA ZDROWIU
Pełna informacja
POSTANOWIENIA DODATKOWE

   . Centrum Polis Sp. z o.o:
OFERTA
List przewodni
METRYKA EDU PLUS
Pełna informacja
TABELA NORM SZCZERBKU NA ZDROWIU
POSTANOWIENIA DODATKOWE

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Zasady płatności za podręczniki – zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

Skip to content