Komunikat Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 maja 2020 r.

Dokumenty do pobrania (dla uczniów klas 1-3) :
DEKLARACJA RODZICA
OŚWIADCZENIE o udziale  dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych (kl. 1-3)
ZGODA na pomiar temperatury ciała dziecka
OŚWIADCZENIE dot. przeprowadzenia rewalidacji na terenie szkoły

Komunikat Prezydenta Miasta Zgierza
w sprawie harmonogramu pracy przedszkoli i szkół od dnia 25 maja 2020.

Komunikat z dnia 19 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznymi GIS, MZ i MEN dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz szkół podstawowych Prezydent Miasta Zgierza w uzgodnieniu z dyrektorami podjął decyzję o przywróceniu od dnia 25 maja br. w zgierskich szkołach podstawowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, możliwość konsultacji indywidualnych lub w małych grupach z nauczycielami na terenie szkoły uczniom klas VIII (z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty) oraz maturzystom, możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 25 maja 2020r. kontynuowane będą działania zapewniające zajęcia opiekuńcze w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Warunkiem skorzystania z w/w zajęć organizowanych przez placówkę od dnia 25 maja 2020r. jest złożenie w placówce przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o objęciu dziecka opieką do dnia 21 maja 2020 r do godziny 15:00.

Zgłoszenie skorzystania z konsultacji (uczniowie klas ósmych i maturzyści) lub zajęć rewalidacyjnych, poprzedzone zostaje kontaktem z nauczycielami placówki w celu ustalenia terminu ich realizacji.

Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenia liczebności grup przedszkolnych oraz w oddziałach I-III szkół podstawowych w pierwszej kolejności z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkołach podstawowych mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MEN, pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki przysługuje dzieciom pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor placówki na podstawie wypełnionego i odpisanego  oświadczenia (zgodnego z wzorem obowiązującym w placówce), przesłanego na adres e-mail  placówki lub w inny sposób uzgodniony z dyrektorem.

Link z informacją znajduje się pod adresem:
https://www.facebook.com/MiastoZgierz/photos/a.340952755921094/3399482386734767/?type=3&theater

Skip to content