20 września, 2019

Nauczyciele

HARMONOGRAM  PRACY SZKOŁY 2020/2021 (budynek przy ul. J. Piłsudskiego 1).
Regulamin Rady Pedagogicznej
Wniosek o dopuszczenie podręcznika.
Zestaw podręczników klasa IV.
Zestaw podręczników klasa V.
Zestaw podręczników klasa VI.
Karta monitorowania realizacji godzin.
Dokumentacja spotkań ZESPOŁU i działań członków zespołu wynikających z planu pracy zespołu.
Plan pracy ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO na rok szkolny 2019/2020.
Zestaw programów, podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
Uczniowie szkoły – wyniki rozpoznania potrzeb wychowawczo–opiekuńczych 2018/2019.
Indywidualizacja w nauczaniu.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2018/19.
Organizacja i realizacja godzin wspierających rozwój uczniów.
Programy, projekty, akcje.
Ocena efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi.
OKRESOWA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA/UCZENNICY.
Protokół ze spotkania nauczycieli w sprawie oceny efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej za I (II) półrocze roku szkolnego 20……/20…….
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.
Arkusz analizy poziomu opanowania umiejętności wskazanych w podstawie programowej.
Karta monitorowania realizacji godzin.
Arkusz analizy nauczyciela przedszkola za rok szkolny 2018/2019.
Analiza i ocena pracy zespołu przedmiotowego za rok szkolny 2018/2019.
WYNIKI KLASYFIKACJI ZA ROK SZKOLNY 2018/2019 klasy 1-3.
PROTOKÓŁ KLASYFIKACJI ROCZNEJ ZA ROK SZKOLNY 2018/2019 klasy 4-6.
Informacja o terminie egzaminu poprawkowego.
Informacja o pracy nauczyciela.
Karta wycieczki.
Propozycje ocen przedmiotowych na koniec roku.
Sukcesy indywidualne uczniów.
Zagrożenia oceną negatywną /niedostateczną/ z przedmiotu.